Korzyści jakie wynikają z przekazania prowadzenia księgowości do naszego Biura Rachunkowego:

redukujesz koszty przez likwidację działu księgowego (koszty związane z: zapewnieniem powierzchni biurowej, zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry i ich wynagrodzenia, zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, szkoleniem pracowników i prenumeratą fachowych czasopism),
dostarczasz dokumenty do biura i spokojnie czekasz na powiadomienie o kwotach do zapłaty,
reprezentujemy Ciebie przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em,
wszystkie deklaracje, sprawozdania, formularze podpisze za Ciebie biuro i złoży do odpowiednich instytucji,
przenosisz odpowiedzialności cywilną za ewentualne błędy księgowe na biuro,
w przypadku kontroli odsyłasz kontrolujących do biura rachunkowego,
masz pytania, wątpliwości, dzwonisz do nas, a my postaramy się odpowiedzieć na każde Twoje pytanie.

Jesteśmy dla Ciebie, jesteśmy po prostu Twoim biurem.

 
Karta podatkowa
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Podatkowa książka przychodów i rozchodów
Księgi rachunkowe
Kadry i płace


Karta podatkowa
tę formę opodatkowania po otrzymaniu stosownej decyzji z urzędu skarbowego mają możliwość wybrać osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych, które zostały wymienione przez ustawę  w odpowiednim załączniku i jednocześnie  muszą spełniać dodatkowe warunki wymienione w ustawie.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 mają możliwość wybrać spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód, spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Biuro świadczy usługi w zakresie:

prowadzenie ewidencji sprzedaży,
sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
sporządzania rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT 28,
sporządzanie deklaracji VAT 7,
rozliczanie właścicieli.


Podatkowa książka przychodów i rozchodów 
ta forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym wybierana jest przez  podatników  podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych jak i również podatników podatku liniowego, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Biuro świadczy usługi w zakresie:

ewidencja kosztów i przychodów,
ewidencja środków trwałych,
ewidencja wyposażenia,
ewidencja podatku od towarów i usług,
sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, NIP,
rozliczanie właścicieli.


Księgi rachunkowe 
do prowadzenia których zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy (zgodnie z ustawą o rachunkowości), którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychód przekraczający 1 200 000 EUR  oraz spółki kapitałowe i spółki osobowe prawa handlowego. W skład  usług wchodzą:

prowadzenie księgi głównej i pomocniczych,
ewidencja środków trwałych,
ewidencja wyposażenia,
ewidencje podatku od towarów i usług,
sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości,
sporządzanie deklaracji podatkowych PIT,CIT, VAT,  NIP,
sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego


Kadry i płace
W tym zakresie biuro sporządza:

listy płac na podstawie list obecności,
oblicza comiesięczne składki i sporządza deklaracje ZUS i PIT,
prowadzi  karty wynagrodzeń,